JSON 数组

数组作为 JSON 对象

实例  [ "Google", "Ku51", "Taobao" ]

JSON 数组在中括号中书写。
JSON 中数组值必须是合法的 JSON 数据类型(字符串, 数字, 对象, 数组, 布尔值或 null)。
JavaScript 中,数组值可以是以上的 JSON 数据类型,也可以是 JavaScript 的表达式,包括函数,日期,及 undefined。

JSON 对象中的数组

对象属性的值可以是一个数组:
实例  { "name":"网站", "num":3, "sites":[ "Google", "Ku51", "Taobao" ] }

我们可以使用索引值来访问数组:
实例  x = myObj.sites[0];

循环数组

你可以使用 for-in 来访问数组:实例 for (i in myObj.sites) { x += myObj.sites[i] + ""; }

你也可以使用 for 循环:实例  for (i = 0; i < myObj.sites.length; i++) { x += myObj.sites[i] + ""; }

嵌套 JSON 对象中的数组

JSON 对象中数组可以包含另外一个数组,或者另外一个 JSON 对象:
实例  myObj = { "name":"网站", "num":3, "sites": [ { "name":"Google", "info":[ "Android", "Google 搜索", "Google 翻译" ] }, { "name":"Ku51", "info":[ "酷网教程", "酷网工具", "酷网微信" ] }, { "name":"Taobao", "info":[ "淘宝", "网购" ] } ] }

我们可以使用 for-in 来循环访问每个数组:
实例  for (i in myObj.sites) { x += "" + myObj.sites[i].name + ""; for (j in myObj.sites[i].info) { x += myObj.sites[i].info[j] + ""; } }

修改数组值

你可以使用索引值来修改数组值:
实例 myObj.sites[1] = "Github";

删除数组元素

我们可以使用 delete 关键字来删除数组元素:
实例  delete myObj.sites[1];

 
 

随机推荐