vue防抖和节流

vue函数防抖

防抖分为两种:
 
一种是立即执行:频繁触发事件,第一次触发时执行函数,后面触发不会执行,停止触发,间隔一定时间之后再触发事件,函数才会再次执行
另一种是后执行:频繁触发事件,事件只会在触发事件之后间隔定义的时间,函数才会被执行,而且只会执行最后一次触发的事件。
在vue中对click添加防抖处理
 
// 防抖处理-立即执行
const on = Vue.prototype.$on
Vue.prototype.$on = function (event, func) {
  let timer;
  let flag = true;
  let newFunc = func
  if (event == 'click') {
    newFunc = function () {
      if(flag) {
        func.apply(this, arguments)
        flag = false
      }
      clearTimeout(timer)
      timer = setTimeout(function () {
        flag = true
      }, 500)
    }
  }
  on.call(this, event, newFunc)
}
 
 
// 防抖处理 -- 最后执行
const on = Vue.prototype.$on
Vue.prototype.$on = function (event, func) {
  let timer
  let newFunc = func
  if (event === 'click') {
    newFunc = function () {
      clearTimeout(timer)
      timer = setTimeout(function () {
        func.apply(this, arguments)
      }, 500)
    }
  }
  on.call(this, event, newFunc)
}

vue函数节流

定义:事件触发后,会先执行一次事件函数,执行之后如果在规定时间间隔内再触发事件,将不出触发函数,超过规定的事件间隔后会再次触发一次,如此往复
 
在vue中对click添加节流处理
 
// 节流
const on = Vue.prototype.$on
 
Vue.prototype.$on = function (event, func) {
  let previous = 0
  let newFunc = func
  if (event === 'click') {
    newFunc = function () {
      const now = new Date().getTime()
      if (previous + 1000 <= now) {
        func.apply(this, arguments)
        previous = now
      }
    }
  }
  on.call(this, event, newFunc)
}

使用方式:选择一种,将代码复制粘贴在main.js即可。

 

文字工具

转换工具

便民查询

开发工具

其它工具

随机推荐